HovR ÖH 14761-22 – Ingrepp i lägenhet

Saken: Ingrepp i lägenhet

Bakgrund: Överklagat beslut från hyresnämnden i Göteborg, ärende nr H 3301-22 från 221124. En bostadsrättsförening vill glasa in återstående balkonger, några balkonger har glasats in tidigare. Tre hyresgäster har motsatt sig trots brf stämmobeslut där 2/3 biföll propositionerna. De menar att utsikten kommer begränsas och därmed ge en värdeminskning och även att det skulle innebära en förfulning av fastigheterna. Hyresnämnden menar att förändringen enbart har liten betydelse och syftet med inglasningen inte kan tillgodoses på annat sätt, därför godkänns stämmobesluten.

Hovrätt: Svea hovrätt avslår överklagandet. Det som framkommit i HR motiverar ingen annan bedömning än den hyresnämnden gjort.

Meny