Påföljd eller straff vid våldtäkt

Kontext: Anal våldtäkt hos misstänkt som sedan körde hem målsägande. Målsägande har genomgått operation pga varböld (ej klarlagt att det är pga våldtäkten) och lider av lindrig utvecklingsstörning/ intellektuell funktionsnedsättning (nu Asberger och ADD samt autism i barndomen), Trichotillomani (OCD, innebär ett överdrivet, och/eller ångestframkallande, plockande eller dragande av hårstrån), recidiverande depression (återkommande depression, innebär ett tillstånd som återkommer efter en tid av att ha varit symptomfri) och är suicid (inlagd efter våldtäkt). Yrkar skadestånd 250 000 för kränkning, 15 000 för sveda och värk. Misstänkt opererats okt 2021 vilket läkare intygar ej påverkar sexuella förmågan (mycket osannolikt), ingen operation 2022.

Gällande rätt: Vid bedömningen om våldtäkt skett läggs vikt vid parternas berättelse (klar, lång, detaljrik, inte överdriven etc) men även vad vittnena berättar om parternas uppträdande före och efter (iakttagelser av beteende och reaktioner). En trovärdig utsaga tillsammans med vad som framkommit i övrigt i målet anses vara tillräckligt för fällande dom enligt HD uttalanden.

Angående straffvärdet tas hänsyn till skada, kränkning och fara samt om det finns förmildrande alt. försvårande (tex att våld förekommit) omständigheter. Fängelse för våldtäkt lägst två är (numera tre) och högst sex år, frivilligt deltagande ska särskilt beaktas uttryck genom ord, handling eller annat. Aldrig frivilligt vid våld, annat våld eller hot om brottslig gärning m.m., otillbörligt utnyttjande tex vid medvetslöshet, psykisk störning, berusning, särskilt utsatt situation etc samt vid utnyttjande av beroendeställning. Mindre grov våldtäkt ger högst fyra år (minimum 6 mån tillagt numera), grov våldtäkt lägst fem år och högst 10 år.

I Svea hovrätts dom B 114-23 från 10 mars i år fastställer de TR dom och en utländsk medborgare döms även till utvisning förutom bla två olika fall av våldtäkt. Straffet för en av våldtäkterna som skedde före lagändringen bedöms ha ett straffvärde på över två år då våld förekommit (dragit i håret och tryckt ner på marken) och trots att det fanns en överenskommelse från början (ett frivilligt deltagande ska finnas under hela akten).

Lagändringar 1 juli 2022 dock uttalar sig HD se T 3762-21 vilket även tas upp i Svea hovrätts dom B 374-20, att skadestånd ska gälla enligt de nya reglerna då ”kränkningsersättning inte kan fylla sin avsedda funktion om den frikopplas från de etiska och sociala värderingar och de förhållanden som gäller vid fastställandet av ersättningen”. HD gav även prövningstillstånd, B 5884-22, angående just kränkningsersättning då HR dömt enligt de tidigare reglerna.

Rättskällor:

  • BrB 6:1
  • T 3762-21
  • B 374-20
  • B 5884-22
Meny