Viktiga juridiska begrepp

Nedan följer en lista över användbara juridiska begrepp med en kort beskrivning över vad de betyder:

Affärsjuridik

Bolagsbildning – Regler för att bilda aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag.

Bolagsrätt – Bestämmelser om bolagsbildning, organisation, ledning och upplösning.

Due diligence – Insamling och analys av information om ett företag för specifika ändamål, som exempelvis företagsförvärv.

Företagsfusion – Övertagande av tillgångar och skulder från ett företag till ett annat.

Företagshemligheter – Regler om skydd för företagshemligheter enligt lag.

Företagsöverlåtelse – Regler inom bolagsrätt, skatterätt och säkerhetsskydd vid företagsöverlåtelser.

Generationsskifte – Byte av företagsägare inom en generation.

Konkurrensrätt – Regler för att säkerställa korrekt konkurrensbeteende och begränsa vilka åtgärder företag kan vidta inom ekonomisk verksamhet.

Marknadsrätt – Regler för företags beteende på marknaden, inklusive etablering, marknadsföring, konkurrens och konsumentskydd.

Omstrukturering – Flytt av företagstillgångar eller sammanslagning av företag.

Skiljemannauppdrag – Uppdrag som skiljeman vid skiljedomstol.

Arbetsrätt

Avsked – Omedelbar uppsägning av anställning av arbetsgivaren.

Diskriminering – Förbud mot diskriminering inom arbetslivet enligt diskrimineringslagen.

Anställningsavtal – Avtal som reglerar anställningsvillkor, inklusive lön, uppsägningstid och semesterdagar.

Uppsägning – Uppsägning av anställning av arbetsgivare eller arbetstagare.

Avtalsrätt

Aktieägaravtal – Avtal som reglerar inkomstfördelning mellan aktieägare, överlåtelse vid delägares död, bolagsförvaltning och tvistlösning i ett bolag.

Avtal – Juridiskt bindande överenskommelse mellan parter.

Avtalsgranskning – Tolkning av avtalsinnehåll av en jurist.

Hyresavtal – Regler för förhållanden i hyresförhållanden mellan två eller flera parter.

Kompanjonsavtal – Regler för förhållanden mellan kompanjoner.

Samäganderättsavtal – Regler för förhållanden mellan delägare av egendom.

Samarbetsavtal – Regler för förhållanden i samarbete mellan två eller flera parter.

Sekretessavtal – Regler för hantering av känslig information mellan två eller flera parter.

Brottmål

Försvarsadvokat – Advokat som agerar som offentlig försvarare i brottmål.

Målsägandebiträde – Biträde för målsäganden under vissa förutsättningar.

Offentlig försvarare – Advokat som finansieras av staten och tilldelas brottsmisstänkta under vissa förutsättningar.

Privat försvarare – Juridisk ombud som agerar som försvarare i ett mål där staten inte betalar för försvararens kostnader.

Särskild företrädare för barn – Företrädare för ett barn i en förundersökning där vårdnadshavaren är misstänkt för brott mot barnet.

Familjerätt

Arv – Överföring av tillgångar från en avliden person till andra personer.

Bodelning – Delning av egendom vid separation av två partners.

Bodelningsförrättare – Person utsedd av tingsrätten för att utföra bodelning när två parter inte kan komma överens.

Bouppteckning – Registrering av dödsbo efter en persons död.

Boutredningsman – Person utsedd av tingsrätten för att representera och förvalta ett dödsbo.

Samboavtal – Avtal som reglerar fördelning av tillgångar vid separation av sambor.

Skiftesman – Person som hanterar tvångsskiften av arv när parterna är oeniga.

Skilsmässa – Upplösning av äktenskap eller registrerat partnerskap. Beslutas av tingsrätten efter ansökan från en eller båda parter.

Testamente – Dokument som reglerar fördelningen av en avliden persons tillgångar.

Underhållsbidrag – Förälders ansvar att betala underhåll för ett gemensamt barn.

Vårdnadstvist – Tvist om vårdnad, exempelvis när en förälder ansöker om ensam vårdnad och den andra föräldern motsätter sig detta.

Äktenskapsförord – Avtal som reglerar fördelningen av makars tillgångar vid skilsmässa.

Äktenskapsskillnad – Upplösning av äktenskap. Beslutas av tingsrätten efter ansökan från en eller båda parter.

Fastighetsrätt

Bygglov – Tillstånd enligt plan- och bygglagen som ofta krävs vid fastighetsbildning och byggprojekt.

Entreprenad – Regler för entreprenadavtal och ansvar inom fastighetsrätt.

Exploatering – Regler för markexploatering och genomförande av exploateringsprojekt.

Fastighetsbildning – Regelverk för fastighetsbildning och byggprojekt enligt plan- och bygglagen.

Fastighetsöverlåtelse – Kriterier och formkrav enligt jordabalken för överlåtelse av fastigheter.

Fel i fastighet – Regler för rättsliga fel, rådighetsfel, faktiska fel och dolda fel i fastigheter.

Hyresrätt – Regler för uthyrning av bostäder och lokaler.

Nyttjanderätt – Regler för rätt att använda annans fastighet, såsom genom användning av vägar eller brunnar.

Strandskydd – Bestämmelser för att bevara naturområden och goda förhållanden för djur och växter.

Vattenrätt – Rättigheter för fastighetsägare angående användning av vatten och andra juridiska frågor kopplade till vatten, inklusive sjöar och hav.

Förvaltningsrätt

Socialförsäkring – Regler och föreskrifter inom socialförsäkringssystemet, exempelvis sjukersättning, arbetslöshetsförsäkring, personlig assistans och pension.

Socialrätt – Regler inom den specifika förvaltningsrätten som reglerar tvångsvård (ungdomsvård, missbruksvård och psykiatrisk vård) samt socialförsäkringar.

Tvångsvård – Vård under tvång enligt lagar som LPT, LVM, LRV och LVU.

Immaterialrätt

Mönsterskydd – Möjlighet att registrera design för särpräglade utseenden.

Patent – Ensamrätt till att nyttja en uppfinning enligt immaterialrätten.

Upphovsrätt – Ensamrätt till verk enligt upphovsrättslagen.

Varumärkesrätt – Regler för att skydda varumärken genom registrering hos Patent- och registreringsverket.

Konkurs

Företagsrekonstruktion – Åtgärder för att omstrukturera och rädda ett företag som inte kan betala sina skulder.

Konkursförvaltning – Förvaltning av verksamhet som har försatts i konkurs av en konkursförvaltare.

Likvidation – Avveckling av ett aktiebolag genom att en likvidator avslutar det.

Migrationsrätt

Asyl – Möjlighet för flyktingar eller personer i behov av skydd att få uppehållstillstånd i Sverige. Flyktingar får vanligtvis uppehållstillstånd i tre år.

Arbetstillstånd – Tillstånd som ger medborgare utanför EU rätt att bo och arbeta i Sverige.

Medborgarskap – Beviljande av svenskt medborgarskap efter ansökan till Migrationsverket.

Offentligt biträde – Biträde som kan beviljas i migrationsärenden under vissa förutsättningar.

Uppehållstillstånd – Tillstånd för medborgare utanför EU att bosätta sig i Sverige.

Skadestånd

Personskada – Fysisk eller psykisk skada som kan ge rätt till försäkringsersättning eller skadestånd.

Skadereglering – Bedömning av skador och eventuell ersättning.

Skatterätt

Deklaration – Redovisning av intjänade pengar och skatteskyldighet för föregående år.

Finansrätt – Lagar som reglerar skyldighet att betala skatt.

Företagsbeskattning – Skatteskyldighet och regler för juridiska personer.

Obestånd – Juridiskt tillstånd när ett företag saknar tillräckliga resurser för att betala sina skulder.

Skatteavdrag – Förskottsbetalning av inkomstskatt som företag betalar till Skatteverket för sina anställda.

Skatteplanering – Åtgärder för att minska beskattning inom lagens ramar.

Skatteprocess – Handläggning av skatteärenden hos Skatteverket eller i domstol.

Skatterådgivning – Rådgivning om skattskyldighet och skattefrågor för privatpersoner och företag, inklusive moms och andra skatter.

Övriga verksamhetsområden

Försäkringsrätt – Rättsliga bestämmelser som reglerar försäkringsavtal.

Fullmakt – Bemyndigande att agera eller förvalta egendom åt en annan person.

Gåva – Överlåtelse av egendom utan motprestation.

Hästjuridik – Juridiska frågor relaterade till ägande av hästar.

Jakträtt – Rätten att bedriva jakt på en jaktmark.

Juridisk rådgivning – Rådgivning inom ett specifikt rättsområde.

Köprätt – Regler för köp mellan privatpersoner och företag.

Medierätt – Regler för TV, radio, sociala medier och tidningar.

Miljörätt – Lagar som reglerar miljöfrågor, exempelvis miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, naturvård, kemikalier och avfall.

Notarius publicus – Jurist som hanterar dokument, fullmakter och intyg.

Offentlig upphandling – Upphandlingsförfaranden inom offentlig sektor.

Skuld – Juridik kring fordran och skuld, inklusive skuldebrevslagens tillämpning och preskriptionsbestämmelser.

Tvist – Tvist mellan två parter angående ett rättsligt förhållande, inleds genom stämning i domstol.

Meny