Vårdnadstvist – Vad är barnets bästa?

Varje år upplever omkring 63 000 barn sina föräldrars separation. De flesta föräldrapar kan gemensamt komma överens om barnets vårdnad, bostad och samvaro. Men i cirka 7 000 fall har föräldrarna svårt att hitta en gemensam lösning, vilket resulterar i en vårdnadstvist som avgörs i tingsrätten.  Barnets välfärd måste alltid står i centrum.

Principen är att barn alltid ska ha tillgång till båda sina föräldrar, eftersom båda är lika viktiga.

Att ena föräldern tilldelas ensam vårdnad kräver därför särskilda skäl, såsom psykisk sjukdom, missbruk eller kriminalitet. Djupgående och seriösa samarbetsproblem kan också utgöra en grund.

Förståelse För Processen Underlättar

En vårdnadstvist kan vara mycket utmattande. Starka känslor är inblandade och föräldrarna saknar ofta tidigare erfarenhet av tvistemål.  Därför bör de inblandade parterna börja med ett gemensamt samråd med en jurist.

Reglerna för vårdnad, samvaro och boende fastställs i föräldrabalken. Om föräldrar förstår dessa bestämmelser och rättsprocessen blir det lättare att nå en överenskommelse. En jurist kan också medla mellan föräldrarna.

Att ha klarhet i vad olika begrepp betyder är av stor vikt. Till exempel är boende och vårdnad två olika saker: ett barn kan huvudsakligen bo hos en förälder, trots att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Samarbetssamtal

Ett initialt steg för att försöka hitta en gemensam lösning kan vara att delta i samarbetssamtal hos familjerätten. Varje kommuns socialförvaltning har en familjerättsavdelning som kan hjälpa föräldrar att komma överens om vårdnad, bostad och samvaro. Om detta misslyckas kan nästa steg bli en vårdnadstvist. I sådana fall kan familjerätten genomföra en utredning om vårdnad, boende och umgänge på begäran av domstolen.

Processen

Vårdnadstvist är en särskild typ av tvist som inte rör pengar och där staten har en skyldighet att se till barnets bästa. I en vårdnadstvist fattar domstolen beslut om just samvaro, boende och vårdnad. En tvist om underhållsstöd blir ett separat ärende.

Processen inleds när en av föräldrarna lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Den bör vara skriftlig och innehålla ett krav – en begäran – till exempel om hur samvarot ska ordnas. Den förälder som lämnar in kravet – käranden – ska också förklara grundvalen för kravet och lämna bevis som stödjer kravets grund.

Det Första Möte

Om tingsrätten godkänner ansökan, får den andra föräldern – svaranden – en stämning, och ombeds att komma med ett svar. Svaranden kan i sitt svar lägga fram egna krav med förklaringar och bevis. Därefter kallas parterna till en muntlig förberedelse. Det är ett möte med en domare där båda föräldrarna deltar. Under mötet får de förklara sina krav, och berätta vad de baseras på. Om föräldrarna inte kan enas om hur samvaro och boende ska ordnas fram till dess målet avgörs, kan domaren fatta ett interimistiskt – tillfälligt – beslut som gäller tills vidare.

Handläggning

Vid mötet fastställs också hur domstolen ska hantera målet. Parterna kan då framföra sina egna önskemål om vad som bör göras. Det kan till exempel handla om att någon av parterna vill att domstolen ska föreskriva samarbetssamtal eller besluta att socialnämnden ska genomföra en vårdnadsutredning.

Grundprincipen för en vårdnadsutredning är alltid barnets bästa. Det är nödvändigt att barnet har god och stabil kontakt med båda sina föräldrar. Man undersöker även om det finns några risker för att barnet kan komma till skada.

Dom

När handläggningen är klar kallas parterna till huvudförhandling. Den är mer formell än den muntliga förberedelsen och processen regleras av olika regler. Under huvudförhandlingen får parterna försvara sin sak inför domare och nämndemän. Därefter diskuterar domstolen och fattar ett beslut. Om någon part inte är nöjd med domen kan den överklagas till Hovrätten. Dock krävs det särskilda skäl för att ärendet ska tas upp där.

Det i hela denna process är en stor fördel att ha ett juridiskt biträde. En vårdnadstvist styrs och påverkas av många olika regler och formkrav, vilka är svåra att själv navigera i. När man separerar är det mycket känslor och ofta handlar det om ilska mot och besvikelse på den andra föräldern. Dessa känslor är såklart helt naturliga och det är ok att vara sårad, arg och ledsen. Det är dock viktigt att inte blanda ihop sina egna känslor med barnets behov eller känslor. Att i det läget även hantera det juridiska och fokusera på barnets bästa är en omöjlig uppgift för de flesta.

Det är lätt att förlora fokus i en vårdnadstvist: barnen. De är det viktigaste. Alla tvister är inte onödiga, ibland kan barn behöva skyddas. Men det övergripande målet är att förhindra de onödiga tvisterna. Det är till fördel för alla parter och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Meny