Vad kostar en tvist vid domstol?

Att driva en process vid domstol kan vara kostsamt, och att förlora är ännu mer kostsamt. Det är därför avgörande att beakta rättegångskostnader innan man beslutar sig för att fortsätta till domstol.

Här kommer en översikt över de finansieringsalternativ som finns tillgängliga för enskilda individer som överväger att föras ett fall till domstol.

Civilrättsliga tvister

Civilrättsliga tvister, det vill säga de som mestadels innefattar pengatvister, har en huvudregel: den part som förlorar ska täcka motpartens rättegångskostnader. I en simpel tvist som leder till huvudförhandling, kan ombuds- och rättegångskostnaderna vara omkring 100 000-150 000 kr. Det är viktigt att notera att få fall är helt riskfria, och den som förlorar kommer ofta att behöva betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Som involverad part bör man därför förvänta sig potentiella kostnader på omkring 300 000 kr ifall man inte segrar. Detta gäller relativt enkla processer. Större tvistemål kan dock leda till att ombuds- och processkostnaderna landar på miljoner kronor. Det är därför viktigt att noggrant överväga sina val innan man fortsätter. När man inlämnar stämningsansökan har man engagerat sig i en situation som kan resultera i att man behöver betala motpartens rättegångskostnader. De flesta tvister avslutas emellertid innan domstolen levererar en formell dom, parterna överenskommer då en förlikning för att snabbt avsluta processen. Enligt min åsikt är förlikningar ofta det mest effektiva sättet att hantera tvister, främst eftersom man vet vad man får. Om man istället låter domstolen döma är resultatet sällan förutsebart.

Rättsskydd

Med tanke på kostnaden för tvister är det bra att veta att det finns finansieringsmöjligheter. Den mest vanliga och frekvent använda typen av finansiering kallas rättsskydd och är en del av hem- eller villaförsäkringen. Dessa försäkringar ersätter för närvarande rättegångskostnader upp till 250 000 kr, oavsett försäkringsbolag. Detta inkluderar inte bara dina kostnader utan även motpartens ombudskostnader. Om rättegångskostnaderna överstiger detta måste du betala ur egen ficka. Som privatperson är det viktigt att vara medveten om undantagen i rättsskyddsförsäkringen, det vill säga tvister som inte täcks av rättsskyddet. De vanligaste undantagen är tvister som uppstått inom två år från att försäkringen tecknades, och tvister som monetärt ligger under halva prisbasbeloppet (2019 var halva prisbasbeloppet 23 250 kr). Andra vanliga undantag inkluderar tvister som involverar någon du är eller har varit gift med, ingått registrerat partnerskap med, eller sammanboende med enligt sambolagen och tvister som har något samband med din yrkes- eller tjänsteutövning, praktiktjänstgöring eller annan förvärvsverksamhet.

Rättshjälp

Den andra typen av finansiering kallas rättshjälp och är ett statligt bidrag. Denna finansiering var vanligare tidigare men har minskat i relevans. Orsaken till att rättshjälp används mer sällan är att den som ansöker måste ha en årsinkomst som är mindre än 260 000 kr. Detta innebär att endast personer med låga inkomster, de som har deltidsarbete, eller som är arbetslösa är aktuella. Den stora merparten är dock uteslutna från bidraget och måste därför förlita sig på sin rättsskyddsförsäkring. En annan viktig begränsning är att man generellt ska ha haft en rättsskyddsförsäkring för att kunna hävda sin rätt till rättshjälp. Om man inte har haft en sådan, inte har någon giltig ursäkt för detta, och rättsskyddet skulle ha täckt tvistekostnaderna, får man inte rättshjälp. Om du beviljas rättshjälp bör du komma ihåg att denna inte kommer att täcka motpartens ombudskostnader om du skulle förlora målet.

I brottmål är reglerna olika, och beroende på brottets svårighetsgrad kan du som den åtalade få ett offentligt försvar och som den utsatta ett målsägandebiträde från staten. Men även en åtalad som döms för ett brott kan bli ålagd att återbetala en del av eller alla kostnader för sin advokat.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är rättegångskostnader en kritisk aspekt att överväga innan man beslutar att fortsätta. Det krävs erfarenhet av processer för att kunna göra en bedömning av potentialen för framgång och risken för förluster. Därför rekommenderar jag att man tar kontakt med en advokat innan man tar beslutet att fortsätta. Om advokaten bedömer att det finns grund för att driva en framgångsrik process kommer de också att hjälpa dig med att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Meny