Vårdnad, boende och umgänge?

Den person som har vårdnaden om ett barn är känt som barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavaren tar alla juridiska beslut angående barnet. Detta innefattar var barnet ska bo och vara folkbokförd, skolgång, medicinsk behandling, passutfärdande, bland andra. Alla formella kontakter och avtal som rör barnet görs av vårdnadshavaren. De har också ansvaret att tillhandahålla omvårdnad, tillsyn, försörjning, trygghet, respekt, god uppfostran och att skydda barnet från fysisk bestraffning eller kränkningar.

I Sverige erhåller gifta par automatisk gemensam vårdnad när de får barn.

För ogifta par, blir modern ensam vårdnadshavare vid barnets födelse. När faderskapet fastställs av socialnämnden kan fadern också bli vårdnadshavare och därmed uppnå gemensam vårdnad för barnet. Svenska medborgare kan även anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket, förutsatt att barnet är folkbokfört i Sverige och ingen tidigare beslut om vårdnaden har fattats.

Vid separation eller skilsmässa mellan föräldrar med gemensam vårdnad, förblir vårdnaden gemensam oberoende av boende och umgänge. Föräldrarna kan överenskomma om att endast en av dem ska vara vårdnadshavare, förutsatt att överenskommelsen är skriftlig och godkänd av socialnämnden.

Barnets boende avser barnets ordinarie boplats, d.v.s., där barnet sover regelbundet.

Föräldrar som har gemensam vårdnad men inte sammanbor kan avtala om vilken förälder barnet ska bo med. Ett sådant avtal är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden.

Om det finns oenighet mellan föräldrarna om var barnet ska bo, kan de vända sig till tingsrätten. Domstolen avgör då var barnet ska bo, antingen med en av föräldrarna eller alternerande mellan båda, t.ex. varannan vecka med varje förälder.

Barnet ska vara folkbokförd på den adress där det regelbundet sover, dvs. hos den förälder barnet bor med.

Ett barn som bor hos en förälder har rätt till umgänge med den andra föräldern. Det är båda föräldrarnas ansvar att säkerställa att barnets umgängesbehov uppfylls.

Umgänge kan innebära att barnet träffar den förälder det inte bor med. Umgänge kan också äga rum på andra sätt, till exempel via telefonsamtal eller videosamtal.

Oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad eller om en av dem har ensam vårdnad, kan de avtala om hur och i vilken utsträckning barnet ska ha umgänge med den förälder det inte bor med. Detta avtal är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden.

Vid oenighet mellan föräldrarna om umgängesrätten, kan den förälder som barnet inte bor med vända sig till tingsrätten. Det blir sedan domstolen som beslutar om umgängets utformning.

Meny