Shqipe Balaj

Biträdande jurist

Beskrivning

Shqipe Balaj studerade juridik vid Stockholms universitet och har läst specialkurser inom straffrättens allmänna del, påföljdsbestämning samt droger och kriminalitet . Under åren 2020-2023 arbetade Shqipe som nämndeman på Stockholms tingsrätt. Därutöver har Shqipe varit aktiv inom ideella organisationer såsom Gatujuristerna och Terrafem.

Shqipe talar förutom svenska, även albanska, danska och engelska. På Advokatbyrån Ek § Linder specialiserar hon sig på byråns samtliga verksamhetsområden.

Rättsområden

 • Vårdnadsmål
  • Vårdnad om barn
  • Mål om barns boende
  • Mål om umgänge med barn
 • Brottmål
  • Målsägandebiträde
  • Privat försvarare
 • Familjerätt
 • Socialrätt
  • Godman
  • Rättegångsbiträde
 • Migrationsrätt
  • Offentligt biträde
 • Fastighetsrätt
 • Tvistemål

Albanska beskrivning

Shqipe Balaj studioi juridikën në Universitetin e Stockholmit dhe ka ndjekur kurse të veçanta:

 • Pjesën e përgjithshme të drejtësisë penale
 • Përcaktimin e ndëshkimit
 • Drogë dhe kriminalitetit

Në vitet 2020–2023, Shqipja punoi si anëtare e jurit në Gjykatën e Tingsë në Stockholm. Në zyrën e avokatisë Ek § Linder, ajo specializohet në të gjitha fushat e veprimtarisë së zyrës.

Fushat e ligjit:

 • Çështjet e kujdestarisë 
 • Kujdestari i fëmijëve 
 • Çështjet e banimit të fëmijëve 
 • Çështjet e takimeve me fëmijët 
 • Çështjet penale 
 • Ndihmësi i viktimave në procesin
 • Mbrojtësi privat
 • Familja e drejtësisë
 • Migrimi i drejtësisë
 • Mbrojtësi i pronësisë
 • Drejta e pronësisë

Shqipja flët përveç shqipen, gjithashtu suedishten, danezishten dhe anglishten. 

Meny