Testamenten

Ett testamente upprättas för att det ska framgå vem som ska få ärva ens tillgångar.
Ärvdabalken reglerar rätten till arv. Den som själv vill bestämma hur dens tillgångar ska fördelas efter att den avlidit kan göra detta genom att upprätta ett testamente. Det är vanligt att upprätta testamente för att reglera arvsrätten för särkullbarn eller att man vill att vissa personer ska få viss egendom. Vissa begränsningar gäller beträffande vad som kan testamenteras. Exempelvis kan man inte ange att ens egna barn inte ska ha rätt att ta arv.
På Ek Linder & Tesch Advokatbyrå åtar vi oss ärenden avseende upprättande av testamente samt som ombud i arvstvister. Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt första samtal eller Mail om du har frågor kring upprättande av testamente eller arvstivster.

Bodelning

En bodelning reglerar hur parterna vid en skilsmässa eller separation inbördes fördelar den gemensamma egendomen. Detta kan antingen ske genom ett äktenskapsförord eller samboavtal som träffats innan bodelning eller också genom att upprätta ett bodelningsavtal. Om man inte kan komma överens om vad som är gemensamt ägd egendom eller hur den gemensamma egendomen ska fördelas kan man påkalla bodelning. Det går även att ansöka om att en domstol ska förordna en bodelningsförrättare, vilken får i uppdrag att fördela egendomen mellan parterna.
På Ek Linder & Tesch Advokatbyrå har vi erfarenhet av att biträda privatpersoner vid upprättande av äktenskapsförord och samboavtal. Vi åtar oss även uppdrag som ombud i bodelningstvister samt uppdrag som bodelningsförrättare. Kontakta oss gärna om du har frågor angående bodelning.

Underhållsbidrag till barn

Föräldrar som har separerat eller skilt sig kan komma överens om att en av föräldrarna ska betala underhållsbidrag till barnen. Föräldrarna kan då skriva ett underhållsavtal.
Om föräldrar, efter en separation eller äktenskapsskillnad inte kan komma överens om hur barnens ekonomiska behov ska fördelas mellan föräldrarna kan det i vissa fall leda till en domstolstvist. Detta är en tvist som prövas av domstol och domstolen bestämmer då hur barnens ekonomiska behov ska fördelas mellan förädlarna. Utgångspunkten är att det är barnens ekonomiska behov samt föräldrarnas ekonomiska överskott som ska ligga till grund för domen.
Kontakta oss gärna om du har frågor om underhållsavtal eller tvist om underhållsbidrag till barn.

Äktenskapsförord och Samboavtal

Ett äktenskapsförord upprättas om makar vill bestämma vilken egendom och/eller vilka skulder i det gemensamma boet som ska utgöra giftorättsgods respektive enskild egendom. Genom ett äktenskapsförord avtalar makar om vad som ska ingå i en bodelning och vad som ska hållas utanför bodelningen. Om inget äktenskapsförord finns registrerat regleras vad som ska ingå i en bodelning av Äktenskapsbalken. En makes tillgångar och skulder kan även utgöra enskild egendom genom att ett gåvobrev eller testamente förordnar om att tillgången som erhållits genom gåva/arv ska utgöra enskild egendom.
Sambopar avtalar om vad som ska ingå i en eventuell bodelning genom att upprätta ett så kallat samboavtal. Sambolagen reglerar vad som ska ingå i en bodelning vid en samboseparation. Enligt sambolagen utgör bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk samboegendom. Sambopar som själva vill reglera vad som ska ingå i en bodelning ska alltså upprätta ett samboavtal.

På Ek Linder & Tesch Advokatbyrå åtar vi oss ärenden avseende upprättande av äktenskapsförord och samboavtal. Kontakta oss gärna om du har frågor kring upprättande av äktenskapsförord eller samboavtal.

Meny